×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie Name Aanvaarden
Algemene verordening gegevensbescherming - - GDPR PRO ALL in 1 Deze module helpt de site om GDPR-conform te worden door de wet-compliant functies toe te voegen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Multibat Nederland BV (MULTIBAT)


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MULTIBAT en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door MULTIBAT aangegaan met koper.
1.2 Deze voorwaarden gelden niet in gevallen waarin koper niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, doch als particulier/consument.
1.3 In deze voorwaarden wordt MULTIBAT aangeduid als degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de wederpartij verder wordt betiteld als koper.
1.4 Standaardvoorwaarden van koper gelden niet tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door MULTIBAT zijn aanvaard.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door MULTIBAT. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van MULTIBAT, dan wel uit het feit dat MULTIBAT uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van MULTIBAT binden MULTIBAT niet voor zover deze niet door MULTIBAT schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers van MULTIBAT die geen procuratie hebben.

Artikel 3. Aanbiedingen/Levering/Levertijd 
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door MULTIBAT opgegeven vermogens, maten, gewichten, afbeeldingen enz. zijn bij benadering juist en binden MULTIBAT bij lichte afwijkingen niet.
3.2. Levering geschiedt af magazijn. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen. De keuze van het vervoer middel berust in geval van franco levering bij MULTIBAT.
3.3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat MULTIBAT kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen MULTIBAT tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. MULTIBAT is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet- tijdige levering indien koper MULTIBAT schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij koper MULTIBAT een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
3.4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van koper en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Dit laatste geldt eveneens voor zaken, waaraan door MULTIBAT montage- werkzaamheden zijn verricht en waarvan aan koper schriftelijk is kennisgegeven wanneer zij ter afhaling aan koper ter beschikking staan.

Artikel 4. Prijswijziging
4.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, assurantie en lonen geldend op de dag van offerte.
4.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de levering een tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen, grondstoffen, transport, assurantie en dergelijke in die periode doch na drie maanden wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom.

Artikel 5. Transport
5.1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van koper. Ook indien franco levering overeengekomen is, is koper aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Koper dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
5.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 5.1 niet opgaan dan is MULTIBAT nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal MULTIBAT op verzoek van koper zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan koper cederen.

Artikel 6. Niet afgehaalde zaken
6.1. Onverminderd het gestelde in artikel 3.4 geldt dat, indien koper zaken die MULTIBAT van koper onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, MULTIBAT het recht heeft om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens koper te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan koper uit te keren, onder aftrek van de aan MULTIBAT toekomende vorderingen, daaronder begrepen die voor opslagkosten.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door MULTIBAT niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die MULTIBAT bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft MULTIBAT het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
7.2. Daarnaast heeft MULTIBAT het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is MULTIBAT niet in verzuim, indien MULTIBAT ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van MULTIBAT liggen, worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van MULTIBAT aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
7.5. Als MULTIBAT zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is MULTIBAT gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8. Garantie
8.1. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden, blijven buiten de garantie. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek gestelde garantie-bepalingen. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken welke niet conform de door MULTIBAT gegeven inbouw- voorschriften zijn gemonteerd, of die welke door MULTIBAT zijn gemonteerd doch niet zijn geleverd.
8.2. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens MULTIBAT (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 9. Reclames
9.1. Koper kan op een gebrek aan de van MULTIBAT ontvangen zaak geen beroep meer doen, indien hij niet binnen tien dagen na aflevering, zijnde de termijn waarbinnen hij het gebrek redelijkerwijs moet kunnen ontdekken, bij MULTIBAT ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
9.2. MULTIBAT dient terstond in staat te worden gesteld een ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van MULTIBAT juist is, zal MULTIBAT te zijner keuze hetzij een schadevergoeding betalen op voet van artikel 13, hetzij de geleverde zaak gratis vervangen na terug levering daarvan in originele toestand. Bij de fabricage- en materiaalfouten vindt reparatie c.q. vervanging plaats indien de gebrekkige zaak binnen zes maanden na levering franco aan MULTIBAT is toegezonden. MULTIBAT is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd , verplicht. Koper heeft bij reclame geen recht om betaling van het niet-betwiste deel van de vordering van MULTIBAT op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
9.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
9.4. Klachten over de hoeveelheid en/of de beschadiging van de geleverde zaken dienen op de desbetreffende pakbon te worden aangetekend, op straffe van verval van het recht van reclame.
9.5. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij MULTIBAT niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen netto na de factuur datum.
10.2. MULTIBAT is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft MULTIBAT het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van MULTIBAT tot vergoeding van onkosten en winstderving.
10.3. Tevens is MULTIBAT gerechtigd om, indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
10.4. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
10.5. Wanneer de betaling van een factuur niet heeft plaats gevonden binnen één maand na factuur datum is MULTIBAT gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens rente verlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
10.6. MULTIBAT is voorts gerechtigd, naast de hoofdvordering en de rente, van koper te vorderen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval wanneer MULTIBAT zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Uit het enkele feit dat MULTIBAT zich verzekerd heeft van hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien MULTIBAT het faillissement van koper aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
10.7. Ontvangen betalingen strekken achtereenvolgens ten gunste van vorderingskosten, boete, rente en de hoofdsom.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
11.1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door MULTIBAT geleverde of nog te leveren zaken. MULTIBAT blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang koper de vorderingen van MULTIBAT ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. MULTIBAT blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
11.2. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door MULTIBAT geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van MULTIBAT te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan verduistering schuldig zou maken.
11.3. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens MULTIBAT niet nakomt, is MULTIBAT zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen eventueel na demontage daarvan. Koper machtigt MULTIBAT de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 12. Montage
12.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door MULTIBAT geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
12.2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is MULTIBAT niet aansprakelijk. Evenmin is MULTIBAT gehouden zulk werk te verrichten.
12.3. Koper dient ervoor te zorgen dat MULTIBAT zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten.
12.4. Wanneer montage door oorzaken buiten schuld van MULTIBAT niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze is vertraagd, is MULTIBAT gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan koper in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
12.5. Voor rekening van koper zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder: a) kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone dag uren kon geschieden; b) reis- en verblijfkosten die niet waren inbegrepen in de prijs.
12.6. Koper dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
12.7. Reclames na vertrek van het montage- personeel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij koper aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient koper binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij MULTIBAT te reclameren en deze gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Koper zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. MULTIBAT is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van MULTIBAT, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen MULTIBAT verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b) MULTIBAT is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is MULTIBAT niet aansprakelijk;
d) De door MULTIBAT te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 14. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
14.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt MULTIBAT de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of koper daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan MULTIBAT te retourneren op straffe van een boete van € 454,- per dag.

Artikel 15. Ontbinden
15.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot MULTIBAT richt, zal hij te allen tijden eerst MULTIBAT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
15.2. Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
15.3. Indien MULTIBAT instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaan-making van reeds door MULTIBAT verrichte prestaties en heeft MULTIBAT onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
16.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van MULTIBAT, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.